Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania je podrobnejšie riešená v § 61e zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Nevyhnutné náležitosti žiadosti o náhradu za obmedzenie obhospodarovania a postup pri výpočte výšky náhrady bližšie stanovuje Nariadenie vlády č. 7/2014 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti a o spôsobe výpočtu náhrady.

1. Kedy a v akej výške vzniká nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania.

 • Nárok na náhradu vzniká len v prípade ak dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch, ktoré vyplýva zo zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • musí byť preukázaný rozdiel medzi bežným a obmedzeným obhospodarovaním určeným v znaleckom posudku,
 • výška náhrady zodpovedá tomuto rozdielu.

2. Kto je oprávnenou osobou na podanie žiadosti

Je to vlastník, alebo nájomca pozemku, ktorého bežné obhospodarovanie bolo obmedzené => oprávnenou osobou teda nie je správca pozemku.
Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve, osobou oprávnenou na uplatnenie nároku je zástupca určený spoluvlastníkmi (platí pre pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity).

3. Kde sa uplatňuje nárok na náhradu (povinný orgán)

 • na tom orgáne, ktorý je príslušný na povolenie výnimky zo zákazov (OÚŽP v sídle kraja),
 • na základe písomnej žiadosti vlastníka, alebo nájomcu (ktorému to umožňuje nájomná zmluva) predmetného pozemku.

4. Lehoty na uplatnenie nároku na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania

Na podanie žiadosti je ustanovená 3 ročná lehota, ktorá začína plynúť:
Na lesných pozemkoch:

 • po vydaní rozhodnutia o schválení nového Programu starostlivosti o lesy v predmetnom lesnom celku na ktorom sa nachádzajú dotknuté pozemky,
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody, z ktorého obmedzenie vyplýva,
 • po rozhodnutí o vyhlásení nového chráneného územia (s výnimkou súkromného, alebo obecného chráneného územia).

5. Kedy nárok na náhradu zaniká

Prípady kedy nárok na náhradu zaniká sú vymenované v § 61e ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny. Napríklad:

 • ak odpadol dôvod na obmedzovanie bežného obhospodarovania podľa tohto zákona,
 • ak vlastník pozemku nedodržal obmedzenia bežného obhospodarovania, za ktoré mu bola náhrada poskytnutá,
 • ak bola náhrada uhradená predchádzajúcemu vlastníkovi pozemku,
 • vlastník pozemku uzavrel zámennú zmluvu, nájomnú zmluvu, kúpnu zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení zmluvnej starostlivosti (§ 61a až § 61d).

späť späť