Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v území NP Nízke Tatry

Projekt „Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v území NP Nízke Tatry“ je podporený z Kohézneho fondu  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/96/kohezny-fond Výška nenávratného finančného príspevku: 1 922 812,75 eur

Hlavný cieľ projektu – zlepšenie stavu druhov a biotopov európskeho významu bude dosiahnutý najmä zmenou porastovej štruktúry mladých lesných porastov a vybudovaním podmienok pre rozširovanie vhodných stanovíšť vyhovujúcich potrebám druhov v projektovanom území.
Predmetným územím je vlastné územie Národného parku Nízke Tatry pozostávajúce z piatich ochranných obvodov: Slovenská Ľupča, Gápeľ, Kráľová Hoľa, Liptovský hrádok a Liptovská Osada.