Ekovýchovné a návštevnícke centrum Národného parku Nízke TatryPusté pole

 

Projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/95/europsky-fond-regionalneho-rozvoja-efrr-
Výška nenávratného finančného príspevku: 128 761,44 eur.

 

V súlade s podmienkami výzvy IROP – PO7-SC76 – 2022 – 93 „Príprava projektov infraštruktúry národných parkov“ cieľom projektu je vypracovanie komplexnej stavebnej projektovej dokumentácie bývalého horského hotela Pusté pole v katastri obce Telgárt. Kvalitná a komplexná stavebná dokumentácia je prvým predpokladom pre realizáciu plánovaných investičných projektov so zameraním na rozvoj a skvalitnenie služieb návštevníkom Národného parku Nízke Tatry.

Zámerom projektu „Ekovýchovné a návštevnícke centrum Národného parku Nízke Tatry – Pusté pole“ je vytvoriť atraktívne edukačné a návštevnícke centrum. Primárnou funkciou objektu je ekovýchovné centrum pre žiakov materských, základných a stredných škôl s ubytovaním (škola v prírode) s kapacitou minimálne 25 osôb. Ďalšou funkciou objektu je návštevnícke centrum, ktoré má poskytnúť informácie o národnom parku a možnostiach jeho spoznávania. 

Správa NP Nízke Tatry v súčasnosti nemá k dispozícii žiadne stredisko environmentálnej výchovy a ani informačné centrum. Vytvorením moderného Ekovýchovného a návštevníckeho centra  NP Nízke Tatry – Pusté pole s funkciou informačnou, edukačnou a rekreačnou (prírodný turizmus a škola v prírode) získa Správa Národného parku priestor na rozšírenie a modernizáciou zázemia pre  vzdelávanie a služby návštevníkom Národného parku Nízke Tatry.

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu – projektová dokumentácia:

Výzvu na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie k projektu si môžete stiahnuť na tomto odkaze:

 

Ukončenie realizácie aktivít projektu dňa 31.12.2023.