2. február si už viac ako tri desiatky rokov pripomíname ako Svetový deň mokradí. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, známy aj ako Ramsarský dohovor.
Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990. Napĺňanie záväzkov Ramsarského dohovoru prispieva k ochrane, zachovaniu a trvalo udržateľnému využívaniu všetkých mokradí a vodného vtáctva. Ochrana mokradí sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce najmä z toho dôvodu, že veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí spôsobili na celom svete vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov a druhov.

Heslom tohto ročníka Svetového dňa mokradí je: Nie sme bezmocní voči zmene klímy. Mokrade nám pomáhajú čeliť dopadom zmeny klímy, pripraviť sa na ne a tlmiť ich. Viac informácií o tomto podujatí, ako aj o fotografickej súťaži, vyhlásenej z príležitosti osláv tohto dňa sa dočítate v článku Štátnej ochrany prírody : Svetový deň mokradí aj s fotosúťažou

 

 

MOKRÝ SVET MOKRADÍ,
tak znie názov environmentálneho výukového programu Správy NAPANT, zameraného na objavovanie tajomného a fascinujúceho sveta brehov riek, bažín a iných „mokrín“.
Ako mokrade tvoria rozmanité ekosystémy, rovnako náš výukový program má množstvo variant – tak, aby bol zaujímavý a pútavý pre všetky vekové kategórie. Súčasťou programu je powerpointová prezentácia (pre každý variant iná), výstavka obrázkov, exponátov, či modelov mokradných druhov rastlín a živočíchov, či rôzne aktivity a hry na upevnenie a zopakovanie témy, ako napr. príbeh o tom, ako žabka Kvačka o mokraď prišla, spojený so skladaním životného cyklu žabky, zisťovanie kto je koho potomok, či ktorý vodný živočích si podal inzerát – súbor aktivít zameraný na poznávanie vodných bezstavovcov, ich významu v krajine a ich vývojových štádií až po súťaž v skladaní puzzle mokradných biotopov – brehu rieky a rašeliniska.

Tento rok sme „mokradili“ so žiakmi Špeciálnej ZŠ v Liptovskom Hrádku, žiakmi 1. stupňa ZŠ v Liptovskej Štiavnici, žiakmi 6. a 7. ročníka ZŠ Karola Rapoša v Brezne, žiakmi Špeciálnej ZŠ na Polomke a na stretnutie s mokraďami ešte čakajú žiaci 2. stupňa ZŠ v Telgárte a žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ v Nemeckej.

Vďaka šikovným fotografkám zo 6.B. triedy ZŠ K. Rapoša v Brezne a p. učiteľkám zo ZŠ L. Štiavnica a ŠZŠ Polomka prinášame aj pár fotomomentiek z podujatí ?