Svetový deň pôdy sa každoročne koná 5. decembra ako nástroj upriamenia pozornosti na dôležitosť pôdy.

Medzinárodný deň na oslavu pôdy odporučila Medzinárodná únia pôdnych vied (IUSS) v roku 2002. Táto organizácia pod vedením Thajského kráľovstva a v rámci globálneho partnerstva s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) spravila prvé kroky pre vytvorenie globálnej platformy na zvyšovanie povedomia o pôde. Konferencia FAO jednomyseľne schválila Svetový deň pôdy v júni 2013 a požiadala o jeho oficiálne prijatie na 68. Valnom zhromaždení OSN.

V decembri 2013 Valné zhromaždenie OSN zareagovalo vyhlásením 5. Decembra 2014 oficiálnym Svetovým dňom pôdy, ktorý si každoročne v tento deň pripomíname.

Témou tohto ročníka Svetového dňa pôdy je: Zastavme zasoľovanie pôdy, podporme úrodnosť pôdy.

Zasoľovanie a sodifikácia pôdy sú hlavnými procesmi degradácie pôdy a ohrozovania ekosystémov.   Na globálnej úrovni patria medzi najdôležitejšie problémy  poľnohospodárskej produkcie, potravinovej bezpečnosti a udržateľného hospodárenia v suchých a polo-suchých oblastiach.  Sv. deň pôdy 2021 a jeho kampaň: „Zastavme zasoľovanie pôdy, podporme úrodnosť pôdy.“ má za cieľ zvyšovanie povedomia o dôležitosti udržania zdravých a   ekosystémov a kvality života cez konkrétne tipy v oblasti pôdneho menežmentu, boja so zasoľovaním,  zvyšovaním povedomia o pôde a povzbudením komunít k zlepšovaniu kvality pôdy.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vydáva každoročne mnohé zaujímavé materiály venované jednak téme daného ročníka, ale tiež pôde ako takej a jej významu. Sú k dispozícii vo viacerých jazykových mutáciách a stiahnuť si ich môžete tu: https://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/

Materiály dávame do pozornosti tiež všetkým učiteľom, keďže december je obdobím, kedy sa mnohí venujete téme PÔDA. Popri videách a plagátoch v materiáloch nájdete tiež komixy, či námety na rôzne  pokusy s pôdou.

Problematike pôdy a jej významu sme sa venovali tiež v príspevku z príležitosti minuloročného Svetového dňa pôdy: 5-december-svetovy-den-pody

Spracovala: Jana Kološtová

Zdroje: www.fao.org