Svetový deň strážcov prírody

Na profesionálnu prácu strážcov chránených území pri ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva má každoročne 31. júla poukázať SVETOVÝ DEŇ STRÁŽCOV PRÍRODY.

Už začiatkom deväťdesiatych rokov strážcovia v rôznych krajinách sveta si uvedomovali dôležitosť vzájomnej spolupráce pre záchranu integrity prírodných a kultúrnych zdrojov. Preto v roku 1992 rangerské asociácie USA a Veľkej Británie na spoločnom zasadnutí vytvorili Medzinárodnú federáciu rangerov (International Ranger Federation, IRF). Prvý Svetový deň strážcov sa uskutočnil v roku 2007 pri príležitosti 15. výročia založenia IRF.

Viac informácií o Svetovom dni strážcov sa dočítate v článku na stránke Štátnej ochrany prírody

V národnom parku Nízke Tatry pracuje 12 profesionálnych strážcov a spolupracuje 53 členov stráže prírody, koordinovaných odborom strážnej služby NAPANT. Hlavnou úlohou stráže prírody je priamy výkon strážnej služby, kontrola dodržiavania ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj návštevného poriadku NAPANT. Medzi najčastejšie priestupky riešené našimi strážcami patria

  • nelegálne vjazdy motorovými vozidlami, štvorkolkami, motorkami, ale i snežnými skútrami, či bicyklami
  • nelegálny zber lesných plodov
  • nelegálne výruby drevín
  • nelegálne táborenie

 

 

K ďalším pracovným povinnostiam strážcov NAPANT-u patria:

  • údržba a oprava značenia národného parku
  • monitoring zložiek prírodného prostredia
  • starostlivosť o turistické útulne Ramža a Hiadeľské sedlo
  • menežmentové opatrenia – likvidácia inváznych rastlín, kosenie, či výruby náletových drevín..
  • čistenie územia a spolupráca pri údržbe turistických chodníkov
  • environmentálna výchova

 

 

Vedúci odboru strážnej služby, Mgr. Dan Harťanský je súčasne aj prezidentom Asociácie strážcov chránených území Slovenska.

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) je dobrovoľným združením profesionálnych pracovníkov štátnej ochrany prírody a dobrovoľných členov stráže prírody. Úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v oblasti praktickej ochrany prírody a krajiny, mimovládnymi organizáciami pracujúcimi v oblasti ochrany prírody a pod.

ASCHÚS je riadnym členom Medzinárodnej federácie strážcov (International Ranger Federation -IRF) a Európskej rangerskej federácie (European ranger federation – ERF)

Poslaním asociácie je spájať terénnych pracovníkov ochrany prírody, umožniť ich stretávanie s výmenou informácií a skúseností, skvalitniť prácu svojich členov pri výkone povolania a sústavne prispievať k odbornému rastu. Výchovnou a osvetovou činnosťou vplývať na zlepšovanie ekologického povedomia obyvateľstva SR. Realizovať projekty zamerané na ochranu prírody, environmentálnu výchovu a rozvoj členskej základne organizácie.

Členom asociácie sa môže stať profesionálny pracovník štátnej ochrany prírody a dobrovoľný člen stráže prírody. Členom sa môžu stať aj organizácie, spolky a skupiny, ktoré podporujú rozvoj a činnosť asociácie.

Viac informácií o poslaní a aktivitách Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa dočítate na ich internetovej stránke: www.strazprirody.sk