Tráva spálená, bolesť znamená…

Tráva spálená, bolesť znamená…

Opäť tu máme jar, tento rok o niečo neskôr, ale predsa. Stromy a kríky rozkvitli, vtáčiky spievajú, jarné práce na záhradách sú v plnom prúde. Žiaľ, tak ako každý rok, aj tento rok sa takmer povinnou súčasťou jarných prác stáva aj vypaľovanie trávy. Sotva sa prebúdzajúci život ničí oheň.  Horia lúky, stráne, priekopy, násypy železničných tratí i ovocné sady.  Ľudia vypaľujú suchú trávu a pritom si neuvedomujú, ako svojou ľahkovážnosťou ubližujú prírode.

Podľa údajov  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne je práve vypaľovanie porastov a zakladanie ohňov v prírode najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Čo sa deje pri požiari?

 • horením sa vyvíja teplota 100 – 800 °C
 • v plameňoch horí tráva, kríky, stromy a teda aj domovy živočíchov, hniezda vtákov s vajíčkami, alebo mláďatkami
 • plamene sa rýchlo šíria a nachádzajú v nich smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj takí bežci ako zajace a srnky
 • ničí vývojové štádiá hmyzu pod povrchom pôdy
 • ničí korene plytko koreniacich rastlín
 • prirodzenou súčasťou dymu sú škodlivé a zdraviu nebezpečné plyny
 • v dyme – udusením nachádza smrť veľké množstvo živočíchov
 • zničením drobných živočíchov prichádzajú o potravu vyššie zvieratá

Čo robiť v prípade, že ste svedkom požiaru?

 • ohlásiť vznik požiaru na tel. číslo 150  alebo 112
 • uviesť kde horí, čo horí a kto volá
 • uviesť podrobnejšie informácie o požiari
 • riadiť sa pokynmi príslušníkov hasičského zboru

Čo na to zákony ?

Vypaľovaním porastov  – trávy, bylín kríkov a stromov dochádza k porušovaniu zákonov:

NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov

Fyzickým osobám hrozí pokuta do výšky 331€ a právnickým osobám až do 16 596€. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.

Spaľovaním odpadu zo záhrad a polí (lístie, tráva, konáre, zvyšky úrody) či iného bioodpadu je porušovaný tiež zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Porušenie tohto zákona môže stáť občana 166€ a právnickú osobu až 16 596€

Riešenie:

 • pravidelná starostlivosť o pozemok, pri zanedbaných a neudržiavaných plochách ich postupná rekultivácia
 • zbavovanie sa suchého biologického odpadu zákonným spôsobom, t.j. kompostovaním v súkromnom, resp. obecnom kompostovisku, príp. v kontajneri určenom na zber biologického odpadu

Výzva na záver:     NEVYPAĽUJTE!

Vypaľovanie nenahradí pracovitú ruku, ani starostlivosť o pozemok. Iba na krátky čas sa spred očí stratia staré a suché byle, ale neobrobená a neudržiavaná plocha tu bude zas.