V Y H L Á Š K A

Krajského úradu životného prostredia v Žiline

č.  11/2004 z 9. decembra  2004

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2004
zo 4. októbra 2004 o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma


 

 

Krajský úrad životného prostredia v Žiline podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom životného prostredia v Banskej Bystrici, Krajským úradom životného prostredia v Prešove, po vyjadrení dotknutých obcí, oboznámení sa s pripomienkami vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov a prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Národného parku Nízke Tatry ustanovuje:

 

Čl. I

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2004 zo 4. októbra 2004 o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 6 sa na konci pripájajú slová „alebo sú zakreslené v prílohách č. 5 a 6“.

2. Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 5 a 6, ktoré znejú:

„Príloha č. 5
k vyhláške Krajského úradu životného
prostredia v Žiline č. 9/2004

[ MAPA ]

„Príloha č. 5
k vyhláške Krajského úradu životného
prostredia v Žiline č. 9/2004

[ MAPA ]

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ing.František Kužma

prednosta 
Krajského úradu životného prostredia
v  Žiline