V Y H L Á Š K A

Krajského úradu životného prostredia v Žiline

č.  9/2004 zo 4. októbra  2004

o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma


 

Krajský úrad životného prostredia v Žiline podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon”) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom životného prostredia v Banskej Bystrici, Krajským úradom životného prostredia v Prešove, po vyjadrení dotknutých obcí, oboznámení sa s pripomienkami vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov a prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Národného parku Nízke Tatry ustanovuje:

 

§ 1

Účel  vyhlášky

(1) Účelom vyhlášky je úprava podrobností o  povinnostiach návštevníkov Národného parku Nízke Tatry (ďalej len „národný park“) a jeho ochranného pásma, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno – výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma.

(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je vymedzené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 182/1997 Z.z. o Národnom parku Nízke Tatry. Mapa národného parku a jeho ochranného pásma s vyznačením chránených území so štvrtým a piatym stupňom ochrany je uvedená v prílohe č. 1.

(3) Územie

a) národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, najmä na prístupových komunikáciách a turistických chodníkoch, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky,

b) chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a národných prírodných pamiatok nachádzajúcich sa na území národného parku  a jeho ochranného pásma je po obvode, na všetkých prístupových trasách, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za

a) návštevníka národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „návštevník“) každá fyzická osoba, ktorá sa na území národného parku a jeho ochranného pásma zdržuje za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania; za návštevníka sa nepovažujú osoby, ktoré sa zdržujú na území národného parku a jeho ochranného pásma za účelom obhospodarovania (vrátane zberu lesných plodov), kontroly, údržby alebo správy nehnuteľností v ich vlastníctve, správe alebo užívaní a osoby, ktoré vykonávajú činnosti na základe osobitných predpisov, 1)

b) kultúrno-výchovné využívanie národného parku a jeho ochranného pásma každá činnosť spojená s poznávaním prírodných a historických hodnôt,  športovými, rekreačnými a spoločenskými aktivitami, najmä turistika, skalolezectvo, horolezectvo, táborenie, stanovanie, bivakovanie, lyžovanie, skialpinizmus, snowboarding, plavba na vodných tokoch a plochách, kúpanie, jazda na motorových trojkolkách, štvorkolkách, snežných skútroch a motorových vozidlách, najmä automobiloch, motocykloch, lety športovými lietajúcimi zariadeniami, výhliadkové lety lietadlom, jazda na bicykloch akéhokoľvek typu, jazda na koňoch, vodenie psov, oddych, slnenie a iné športové a rekreačné aktivity,

c) lyžovanie pohyb návštevníkov v území po snehu s použitím zjazdových, skialpinistických, bežeckých, telemarkových, akrobatických lyží, lyží pre snowboarding a iného podobného vybavenia umožňujúceho pohyb po snehu,

d) turistický chodník každý chodník, ktorý má registračné číslo, je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby (ČSN 01 8025) alebo zimným tyčovým značením a je uvedený v prílohe č. 2 alebo vyznačený v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny,

e) náučný chodník vybraná časť turistického chodníka alebo iného chodníka, vyznačená  normalizovanou tvarovou značkou náučného chodníka v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy, ktorá je doplnená informačnými tabuľami o prírodných alebo historických zaujímavostiach územia, prípadne doplnená o sprievodcu vydaného tlačou,

f) cyklotrasu každá trasa, ktorá má registračné číslo, je v teréne vyznačená normalizovanou cykloturistickou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby (STN 01 8028) a je uvedená v prílohe č. 2 alebo vyznačená v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny,

g) zariadenie spôsobujúce hlukové efekty také zariadenie, ktoré je využívané na reprodukovanie hudby, hovoreného slova alebo akýchkoľvek iných zvukov presahujúcich hladinu 40 dB,

h) rozsah a spôsob dopravy typ prepravy osôb a dopravného prostriedku využitého na prepravu osôb, najmä pešia chôdza, preprava osôb a predmetov osobnými horskými dopravnými zariadeniami a  splavovanie tokov,

§ 3

Podmienky kultúrno – výchovného využívania  národného parku a jeho ochranného pásma

(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov ustanovuje zákon a osobitné predpisy.2)

(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom za účelom kultúrno-výchovného využívania, najmä však za účelom poznávania prírody a výchovy k jej ochrane.

(3) Návštevníci pri pohybe po území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo najmä k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín, živočíchov alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušenia pokoja a ticha. Na území národného parku nie je povolené  premiestňovať prírodniny, najmä skaly.

(4) Návštevníci sa môžu pohybovať

a) peší na území národného parku len po turistických chodníkoch, náučných chodníkoch a vyhradených miestach a trasách uvedených v prílohe č. 2,

b) bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po miestnych komunikáciách, cyklotrasách  a po pozemných komunikáciách, ktoré sú vyhradenými trasami  uvedenými v prílohe č. 2,

c) motorovým vozidlom po území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom a osobitnými predpismi 2),

d) snežným skútrom, motorovou trojkolkou a štvorkolkou na území národného parku a jeho ochranného pásma len po vyhradených miestach  uvedených v prílohe č. 3 ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný.

(5) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke a s náhubkom.

(6) Na účely kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma sa vyhradzujú miesta na vykonávanie športových a rekreačných aktivít, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 3.

(7) Rozsah a spôsob dopravy osôb a predmetov osobnými horskými dopravnými zariadeniami na území národného parku je uvedený v prílohe č. 4.

§ 4

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Žiline č. 2/1997 z 24. októbra 1997 o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry.

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť  1. januára 2005.

Ing.František Kužma

prednosta 
Krajského úradu životného prostredia
v  Žiline