Vyhodnotenie činnosti Odboru strážnej služby NAPANT za rok 2018

Vyhodnotenie činnosti Odboru strážnej služby NAPANT za rok 2018

ŠOP SR, Správa NAPANT v roku 2018 zamestnávala 12 profesionálnych strážcov. 4 na pracovisku v B. Bystrici, 4 na pracovisku v Brezne, 3 na pracovisku v L. Hrádku a 1 na pracovisku v Ružomberku.
Odbor strážnej služby zároveň koordinoval činnosť členov stráže prírody zapísaných v zoznamoch OÚ Žilina a OÚ B. Bystrica. V roku 2018 koordinovala vo svojej územnej pôsobnosti 37 členov stráže prírody zapísaných v zozname OÚ B. Bystrica a 8 členov stráže prírody v zozname OÚ Žilina. Z toho 12 v okrese B. Bystrica, 29 v okrese Brezno, 1 v okrese Ružomberok a 6 v okrese Liptovský Mikuláš.
Okrem členov stráže prírody Správa NAPANT eviduje a koordinovala činnosť 5 čakateľov na stráž prírody v okrese B. Bystrica, 6 čakateľov v okrese Brezno a 1 čakateľa na stráž prírody v okrese L. Mikuláš.
Strážcovia Odboru strážnej služby NAPANT zabezpečovali výkon strážnej služby, starostlivosť o značenie hraníc VCHÚ a MCHÚ, vypracovávali odborné stanoviská pre orgány štátnej správy a zúčastňovali sa konaní orgánov štátnej správy, vypracovávali oznámenia o spáchaní priestupkov a iných správnych deliktov a trestných činov, vypracovávali odpovede na dožiadania orgánov činných v trestnom konaní. Boli aj riešiteľmi projektov zo ŠF – Mokrade, Veľké šelmy 2 a Monitoring 2. Zúčastnili sa 2 školení organizovanými ŠOP SR a Asociáciou strážcov chránených území Slovenska.

Prioritnou činnosťou bol výkon klasickej strážnej služby zameranej na dodržiavanie platných predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny a dodržiavania podmienok rozhodnutí vydanými orgánmi štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Na základe žiadosti ŠOP SR adresovanej Krajskému riaditeľstvu PZ v Banskej Bystrici o súčinnosť pri riešení envirokriminality vykonali 10 súčinnostných služieb s KRPZ B. Bystrica v rámci kraja Banská Bystrica. Na základe dohody o spolupráci uzavretej medzi ŠOP SR a KCZS vykonali 26 súčinnostných strážnych služieb s KCZS v rámci celej SR. A v rámci koordinácie činnosti stráže prírody zorganizovali a vykonali 31 súčinnostných služieb s členmi SP.
Z výkonu strážnej služby profesionálni strážcovia vypracovávali Terénne záznamy a členovia stráže prírody hlásenia strážnej služby. TZ a Hlásenia strážnej služby sú evidované a archivované na Správe NAPANT.
Zistené porušenia platných predpisov profesionálni a dobrovoľní strážcovia riešili v blokovom konaní, napomenutím, alebo v závažných prípadoch podaním oznámenia orgánu štátnej správy ochrany prírody alebo orgánom činným v trestnom konaní.
Počas výkonu strážnej služby profesionálni a dobrovoľní strážcovia vyriešili 183 priestupkov v blokovom konaní (výška uložených blokových pokút bola 2 080,- €), 410 priestupkov napomenutím a vypracovali a podali 44 trestných oznámení a 18 oznámení o spáchaní priestupku.

Pri vypracovávaní stanovísk orgánom štátnej správy strážcovia vypracovali viac ako 190 stanovísk týkajúcich sa výrubov mimolesnej zelene, 44 stanovísk týkajúcich sa organizovania rôznych kultúrnych a športových podujatí, viac ako 16 odpovedí na dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a rôzne iné spisové dokumenty.

V rámci prevencie envirokriminality strážcovia sa starali a vykonávali údržbu náučných chodníkov a nových informačných lokalít pre verejnosť. Do prevádzky v spolupráci zo ZO SZOPK Nízke Tatry bol daný nový náučný chodník Vajskovská dolina.

V rámci koordinácie stráže prírody bolo zorganizované jedno školenie stráže prírody, bol vypracovaný rozpis služieb na obdobie mesiacov máj – október a členom stráže prírody bolo umožnené zúčastniť sa aj školení organizovanými ŠOP SR a Asociáciou strážcov chránených území Slovenska.

Text a foto: Mgr. Dan Harťanský