Vyhodnotenie činnosti Odboru strážnej služby NAPANT za rok 2019

Vyhodnotenie činnosti Odboru strážnej služby NAPANT za rok 2019

V odbore strážnej služby ŠOP SR, Správy NAPANT v roku 2019 pracovalo 12 profesionálnych strážcov. 4 na pracovisku v B. Bystrici, 4 na pracovisku v Brezne (z toho jeden strážca je zamestnaný na projekt VŠ 2), 3 na pracovisku v L. Hrádku a 1 na pracovisku v Ružomberku.

Odbor strážnej služby zároveň koordinoval činnosť členov stráže prírody zapísaných v zoznamoch OÚ Žilina a OÚ B. Bystrica. V roku 2019 koordinovala vo svojej územnej pôsobnosti 39 členov stráže prírody zapísaných v zozname OÚ B. Bystrica a 7 členov stráže prírody v zozname OÚ Žilina. Z toho 13 v okrese B. Bystrica, 26 v okrese Brezno, 1 v okrese Ružomberok a 6 v okrese Liptovský Mikuláš. 4 členovia SP majú rozšírenú územnú pôsobnosť na celé územie SR, 3 aj pre NP Veľká Fatra, 7 pre územie NP Muránska planina a 3 pre CHKO Poľana.

Dvoch členov SP pre neplnenie si povinností navrhla Správa NAPANT na vyškrtnutie zo zoznamu SP. 3 členovia ukončili činnosť na vlastnú žiadosť.

Okrem členov stráže prírody Správa NAPANT eviduje a koordinovala činnosť 4 čakateľov na stráž prírody v okrese B. Bystrica, 7 čakateľov v okrese Brezno a 5 čakateľov na stráž prírody v okrese L. Mikuláš.

Strážcovia Odboru strážnej služby NAPANT zabezpečovali: výkon strážnej služby, starostlivosť o značenie hraníc VCHÚ a MCHÚ, vypracovávali odborné stanoviská pre orgány štátnej správy a zúčastňovali sa konaní orgánov štátnej správy, vypracovávali oznámenia o spáchaní priestupkov a iných správnych deliktov a trestných činov, vypracovávali odpovede na dožiadania orgánov činných v trestnom konaní. Boli aj riešiteľmi projektov zo ŠF – Mokrade, Veľké šelmy 2 a Monitoring 2. Počas jarnej migrácie obojživelníkov strážcovia spoločne s členmi stráže prírody osadili mobilné zábrany na dvoch lokalitách a zabezpečovali aj prenos obojživelníkov do liahnísk.

Prioritnou činnosťou bol výkon klasickej strážnej služby zameranej na dodržiavanie platných predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny a dodržiavania podmienok rozhodnutí vydanými orgánmi štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Na základe žiadosti ŠOP SR adresovanej Krajskému riaditeľstvu PZ v Banskej Bystrici o súčinnosť pri riešení envirokriminality vykonali 11 súčinnostných služieb s KRPZ B. Bystrica v rámci kraja Banská Bystrica (aj pre CHKO Poľana, CHKO Štiavnické vrchy). V rámci súčinnosti vykonali 3 služby pre CHKO Horná Orava a 1 pre CHKO Malé Karpaty. Na týchto súčinnostných službách sa zúčastňovali aj niektorí členovia SP. V rámci koordinácie činnosti stráže prírody zorganizovali a vykonali 21 súčinnostných služieb s členmi SP.  Z výkonu strážnej služby profesionálni strážcovia vypracovávali Terénne záznamy a členovia stráže prírody hlásenia strážnej služby. TZ a Hlásenia strážnej služby sú evidované a archivované na Správe NAPANT.

Zistené porušenia platných predpisov profesionálni a dobrovoľní strážcovia riešili v blokovom konaní, napomenutím, alebo v závažných prípadoch podaním oznámenia orgánu štátnej správy ochrany prírody alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Počas výkonu strážnej služby profesionálni a dobrovoľní strážcovia vyriešili 189 priestupkov v blokovom konaní (výška uložených blokových pokút bola 2 625,- €), 328 priestupkov napomenutím a vypracovali a podali 37 trestných oznámení a 6 oznámení o spáchaní priestupku.

Pri vypracovávaní stanovísk strážcovia orgánom štátnej správy vypracovali viac ako 88 stanovísk týkajúcich sa výrubov mimolesnej zelene, 24 stanovísk týkajúcich sa organizovania rôznych kultúrnych a športových podujatí, viac ako 24 odpovedí na dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a rôzne iné spisové dokumenty.

Strážcovia odboru strážnej služby sa zúčastnili 1 školenia organizovaným ŠOP SR a Asociáciou strážcov chránených území Slovenska a Česko – slovenského stretnutia strážcov v lokalite Kohútka.

V rámci koordinácie a vzdelávania stráže prírody boli zorganizované tri školenia stráže prírody, bol vypracovaný rozpis služieb na obdobie mesiacov máj – október a členom stráže prírody bolo umožnené zúčastniť sa aj školení organizovanými ŠOP SR a ASCHÚS.

S členmi stráže prírody boli zorganizované 4 brigády. Na Starých Horách (výstavba zábran), dve v lokalite Demänovskej doliny až Iľanovského sedla pri prepiľovaní turistických chodníkov a na Hiadeľskom sedle, kde bola vykonaná údržba turistického altánku, vybudovanie a osadenie nového prístrešku nad prameňom a vybudovanie lavičiek a riadeného ohniska pre turistov.

Strážcovia zabezpečovali aj pravidelný odvoz odpadu z lokalít sedlo Priehyba, Ramža a Hiadeľské sedlo. V turistickej útulni Ramža sa starali o čistotu a údržbu a osadili novú pec a opravili komín. Na Ďumbieri vybudovali nové trvalé zábrany proti vstupu návštevníkov na uzavretý chodník Ďumbier – sedlo pod Ďumbierom. V sedle pod Ďumbierom inštalovali mobilné dočasné zábrany, ktoré boli na jeseň demontované.

Text a foto: Mgr. Dan Harťanský