Vyhodnotenie jarnej migrácie žiab v NAPANT-e.

Vyhodnotenie jarnej migrácie žiab v NAPANT-e.

V súčasnosti sa v Národnom parku Nízke Tatry nachádzajú  tri lokality, kde sa realizuje výstavba migračných  zábran pre obojživelníky.   Migračnú zábranu tvorí plastová fólia s výškou 50 cm, ktorá je uložená do vykopanej ryhy pozdĺž miestnej komunikácie a uchytená na drevených kolíkoch.

Staré Hory  – lokalita sa nachádza na južnej strane Nízkych Tatier v okrese Banská Bystrica v katastri obce Staré Hory. Zatopený jelšový les, južne od obce predstavuje významnú reprodukčnú lokalitu skokana hnedého (Rana temporaria). Lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti frekventovanej cesty I. triedy č. 59 smer B. Bystrica – Ružomberok, preto sa tu už od 90-tych rokov 20. storočia realizujú opatrenia zamerané na ochranu migrujúcich skokanov. Dĺžka zábran v roku 2018 predstavovala 550m.

Maximum v počte prenesených jedincov skokana hnedého sme zaznamenali v r. 2012, kedy bolo prenesených až 10 947 jedincov. Od tohto roku počty postupne klesali na 7 904 jedincov v r. 2013, 6169 v r. 2014, 3706 v r. 2015, 2609 v r. 2016, 1969 v r. 2017, až po tohtoročných 861 jedincov. Na druhej strane podobné počty prenesených jedincov ako v r. 2018 sme zaznamenali aj v rokoch 2005, 2008 a 2010. Najmenej prenesených skokanov bolo v roku 2007, len 151 exemplárov.

 

Úžavy – lokalita sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier v okrese Liptovský Mikuláš v katastri obce Kráľova Lehota.  Migračnú bariéru prestavuje miestna komunikácia spájajúca obec Svarín v elektrárňou Čierny Váh. Cesta sa vyznačuje intenzívnou kamiónovou dopravou, nakoľko je využívaná najmä na odvoz drevnej hmoty. Dĺžka zábran tu predstavuje 300m.

Hlavným migračným druhom je skokan hnedý (Rana temporaria), z ďalších druhov boli zaznamenané ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), mlok karpatský (Lissotriton montandoni) a mlok horský (Mesotriton alpestris).

Počet prenesených exemplárov skokana hnedého v r. 2018 bol 1715 jedincov, čo je druhý najnižší počet od r. 2005, kedy bolo prenesených 1446 exemplárov. Maximum v počte migrujúcich skokanov sme zaznamenali v rokoch 2008  (6500 exemplárov) a v r. 2015 (8545 exemplárov). Na druhej strane počet prenesených ropúch má stúpajúcu tendenciu. V r. 2016 a 2017 boli prenesené len  1 a 3 ropuchy v r. 2018 to bolo 19 jedincov. Pohyb mlokov pozdĺž migračnej bariéry sme tento rok nezaznamenali.

 

 

Demänovská Dolina – Jasná, Biela Púť – lokalita sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier v okrese Liptovský Mikuláš v katastri obce Demänovská Dolina. Výstavba migračných zábran v tejto lokalite prebiehala od r. 2002  do r. 2008. Vzhľadom na znižujúci sa počet migrujúcich jedincov (len 250 exemplárov v r. 2008) bola výstavba zábran pozastavená až do r. 2016, kedy bol realizovaný záchranný transfer znášok skokanov hnedých z vypustenej zasnežovacej nádrže do jazierka pri chate Bjornsonka. Od r. 2017 prebieha osádzanie migračných zábran s dĺžkou 330 metrov.

Počet prenesených exemplárov skokana hnedého (Rana temporaria) v r. 2018 bol 2060 jedincov, čo je cca polovica v porovaní s r. 2017 (4036 jedincov). Na druhej strane bolo v r. 2018 prenesených 18 jedincov druhu ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), kým v r. 2017 sme nezaznamenali žiadne exempláre tohoto druhu.