Zimné sčítanie vodného vtáctva a kormorána veľkého v NAPANT-e.

Zimné sčítanie vodného vtáctva a kormorána veľkého v NAPANT-e.

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva prebieha v Európe už viac ako 50 rokov. Je zamerané na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Ako už býva zvykom, aj tento rok sa Správa NAPANT zapojila do tohto medzinárodného programu. Vzhľadom na rozľahlosť územia Nízkych Tatier prebiehalo sčítanie osobitne na severnej strane Nízkych Tatier, kde bolo realizované pracovníkmi Správy NAPANT z pracoviska Liptovský Hrádok a osobitne na južnej strane Nízkych Tatier, kde bolo realizované Správou NAPANT za spoluúčasti Slovenského rybárskeho zväzu, miestnych organizácií Banská Bystrica a Brezno.

Na severnej strane Nízkych Tatier,

  v regióne Liptova bolo sčítanie realizované na našom najdlhšom vodnom toku, rieke Váh. Sčítanie prebiehalo v dňoch 8.1. až 17.1.2019. Zamerali sme sa predovšetkým na sčítanie hornej časti Váhu, ktorú tvorí sútok Čierneho a Bieleho Váhu. Z jeho ľavostranných prítokov sme zmonitorovali vodný tok Boca. Jednotlivé úseky sme si rozdelili nasledovne:
1. Malužinská dolina – Hodruša/Nižná Brhelová, Chorupniansky potok/Malužianka (8.1.2019)
2. Nižná Boca – Kráľova Lehota, sútok Bieleho Váhu s Čiernym Váhom – sútok Váh s Belá (11.1.2019)
3. Rovienky – Vodná nádrž Čierny Váh (17.1.2019)
4. Vodná nádrž Čierny Váh – sútok Bieleho Váhu s Čiernym Váhom (18.1.2019)

Tieto úseky dokopy predstavujú dĺžku cca 54 km.
Niektoré úseky boli veľmi náročné na prechod, vďaka výške snehovej pokrývky, ktorá dosahovala na niektorých miestach aj výšku 100 cm (Rovienky – Vodná nádrž Čierny Váh) a teda ich ani nebolo možné presne zmonitorovať. Takisto na niektorých úsekoch nebolo zaznamenané žiadne vodné vtáctvo ako napr. Hodruša/Nižná Brhelová, kde zamrznutosť vodného toku sa pohybovala od 90 až do 100%.
Celkovo bolo pozorovaných: 94 ks vodnára potočného, 2 ks volavky popolavej, 218 ks kačice divej a 10 ks hlaholky obyčajnej. Popri tomto sčítavaní boli zaznamenané aj iné druhy vtákov, a to napr. sýkorky bielolíce, sýkorky chochlaté, králiček zlatohlavý, krivonosy smrekové a ďateľ veľký. Zaujímavé je, že na niektorých úsekoch (Nižná Boca – Kráľova Lehota, Rovienky – Vodná nádrž Čierny Váh) boli pozorované aj stopy veľkých šeliem, rysa ostrovida a vlka dravého.

Na južnej strane Nízkych Tatier,

v regióne Horehronia, bolo medzinárodné sčítanie vodného vtáctva realizované na rieke Hron a dvoch prítokoch, Žiarsky potok a Vajskovský potok. Uvedené prítoky boli monitorované dňa 11.1. a v čase monitoringu boli zamrznuté. Na Žiarskom potoku sa  vodné vtáctvo sa nepodarilo zaznamenať, na Vajskovskom potoku boli pozorované  2 jedince vodnára potočného a pobytové znaky vydry riečnej.

Rieka Hron bola monitorovaná dňa 12.1.2019 v čase od 8:00 – 14:30 v úseku od sútoku rieky Hron s prítokom Ľupčica, po Valaskú (oblasť PR Horné Lazy). Celková dĺžka monitorovaného úseku bola 48,7 km. Samotné sčítanie prebiehalo na 25 vytypovaných, nezamrznutých pozorovacích úsekoch toku v celkovej dĺžke 9,1 km.
Celkovo bolo pozorovaných: 285 jedincov kačice divej, 3 jedince kačice chrapkavej, 21 jedincov vodnára potočného, 12 jedincov volavky popolavej a 5 jedincov labute hrbozobej. Zaujímavým pozorovaním pre tento úsek bol výskyt 1 adultného samca kačice ostrochvostej.

Dňa 12.1. 2019 bolo na južnej strane Nízkych Tatier realizované tiež sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách, vrámci každoročného celoslovenského sčítania kormoránov veľkých na nocoviskách.
Nocoviská zimujúcej populácie kormoránov veľkých sa v územnej pôsobnosti Správy NAPANT nachádzajú len v brehových porastoch Alúvia Hrona v úseku od BB-Šalková po obec Brusno. Prvý krát po 15 rokoch nebolo ani jedno z troch pravidelných nocovísk kormoránov v čase od 15:00 do 17:00 hod. obsadené. V priebehu dňa bol zaznamenaný iba prelet 1 adultného kormorána v úseku Hrona medzi obcami Brusno a Nemecká.

Text: Ing. Pavel Bornemisa, Ing. Stanislav Ondruš

Foto: Správa NAPANT