Prírodná pamiatka Moštenické travertíny

Prírodná pamiatka Moštenické travertíny

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO „Nízke Tatry“ v spolupráci so Správou NAPANT si na rok 2016 naplánoval praktický výkon ochrany prírody v Prírodnej pamiatke (PP) Moštenické travertíny.

Po prípravných prácach sa v sobotu 20.8.2016 konala prvá brigáda, ktorej sa zúčastnilo 12 profesionálnych a dobrovoľných strážcov NAPANTu. Cieľom bolo pokosiť lúky a odstrániť náletové dreviny na travertínovej kope. Pokosením lúky sa skvalitnili životné podmienky vzácnym rastlinám rastúcim v PP a odstránením náletových drevín sme napomohli vznikaniu travertínu, ktorý pre svoj rast potrebuje dostatok slnečného svetla. Na budúcej brigáde máme v pláne ešte dokosiť východnú lúku, z ktorej sa podarilo v sobotu pokosiť len štvrtinu, podľa odborného posúdenia odstrániť ešte ďalšie náletové dreviny tieniace na travertínovú kopu a vodopád a postaviť drevené zábradlie v dolnej časti PP, ktorého úlohou bude zabrániť vstupu návštevníkov na travertínovú kopu a tak zabrániť poškodzovaniu travertínu. Po ukončení menežmentových prác budú v území osadené aj dva informačné panely.
Travertín je druh vápenca, vznikajúceho vyzrážaním vôd obohatených uhličitanom vápenatým ( CaCO3). Na jeho tvorbe sa môžu výrazne podieľať riasy, machy alebo rastliny, ktoré z vody odoberajú oxid uhličitý, čím je urýchlené vyzrážanie uhličitanu vápenatého. V okolí pramenísk vznikajú travertínové kopy, alebo v údoliach kaskády.
Pre vznik a zachovanie travertínov je nevyhnutné zachovať tzv. „roztekanie sa vody“. Všetky činnosti narušujúce vodný režim ako ťažba travertínu, zemné práce, stavebná činnosť, vysádzanie drevín sú nežiadúce. Rovnako nie je v tejto oblasti vhodné preháňať a pásť dobytok, táboriť, či akokoľvek znečisťovať územie, vrátene parkovania áut mimo vyhradených miest. Travertíny poškodzuje aj zošliapávanie pri chôdzi priamo po kaskáde.


Starostlivosť o prírodnú pamiatku Moštenické travertíny finančne podporila Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ako súčasť projektov zameraných na ochranu a podporu biodiverzity.

Viac nformácií o PP Moštenické travertíny