Zásady pohybu návštevníkov na území Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) a jeho ochraného pásma záväzne určuje Návštevný poriadok, z ktorého dôležité časti sú uvedené v tomto výbere. Kompletný návštevný poriadok, vrátane výkladu pojmov, môžete získať na stránke s vyhláškou.

LYŽOVANIE A SKIALPINIZMUS

Návštevný poriadok popisuje lokality pre zjazdové lyžovanie v 3.stupni ochrany (národný park), vymedzuje trasy pre bežecké lyžovanie, ako aj areály a trasy pre skialpinizmus a snowboarding.

Miesta vyhradené pre skialpinizmus

  • Skialpinizmus je v daných lokalitách povolený v dennom čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka, v skialpinistických areáloch len od 15.12. do 30.4.:
  • •• skialpinistický areál Chopok, ohraničený líniou: Zadná voda – sedlo Poľany – Dereše – Oblaz – dolina Trangoška – Halašova jama – sedlo medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami – dolinkou potoka Mlynná – sedlo pod Králičkou – Chata M.R.Štefánika – Ďumbier – Krúpova hoľa – Široká dolina;

[mapa]

  • •• skialpinistický areál Kráľova hoľa, ohraničený líniou: Kráľova hoľa – sedlo Snežná jama (cestou k vysielaču) – Kráľova skala – hranica NAPANT (po červenej TZT) – hranicou NAPANT – hrebeň Vyšné Rovienky – sedlo medzi Kráľovou hoľou a Strednou hoľou – Kráľova hoľa;

[mapa]

  • •• zimné tyčové značenie a existujúce chodníky v koridore do 50 m od ich trasy;
  • •• koridor prístupového chodníka k Jaskyni mŕtvych netopierov (Halašova jama – Jaskyňa Mŕtvych netopierov – sedlo medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami – chata M.R. Štefánika) do 50 m od jeho trasy;
  • •• záver Mlynnej doliny po sedlo medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami a dolinka potoka Mlynná.
  • Vyhradenie areálov a miest pre skialpinizmus sa nevzťahuje na obdobie, kedy Horská záchranná služba, stredisko lavínovej prevencie Jasná vyhlási zvýšené lavínové nebezpečenstvo (3., 4. a 5.stupňa).

Miesta vyhradené pre snowboarding

  • •• všetky lokality vyhradené pre zjazdové lyžovanie a skialpinizmus

Miesta vyhradené pre bežecké lyžovanie

  • •• turistické chodníky a ich časti vhodné pre bežecké lyžovanie;
  • •• vyznačené zimné (lyžiarske) trasy:
  • – sedlo za Lenivou – Lenivá;
  • – Panská hoľa – Heľpiansky vrch;
  • – Liptovská Teplička – Panská hoľa;
  • – Liptovská Teplička – Okrúhle;

Na horolezectvo a skalolezectvo sa vzťahujú aj uplatniteľné pravidlá pre pešiu turistiku.

HOROLEZECTVO A SKALOLEZECTVO

Vyhradené miesta pre horolezectvo, skalolezectvo a lezenie na ľade

  •  (možné vykonávať na daných lokalitách iba v dennom čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka):
  • •• severné svahy medzi kótami Dereše (2003 m n.m.) a Chopok (2024 m n.m.) v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka v období od 1.7. do 31.3.;
  • •• Demänovská dolina, Machnatô – do 500 m od ústia doliny;
  • •• Jánska dolina, dolina Bielo
  • – do 800 m od ústia doliny
  • – Kanceľ – bez obmedzenia
  • – Horné skaly – od 1.8. do 31.1. bez obmedzenia, od 1.2. do 30.7. v prípade, že nie je činnosť obmedzená alebo zakázaná orgánom ochrany prírody a krajiny
  • •• Brankovský vodopád – lezenie na ľade od 20.12. do 28.2.

Na horolezectvo a skalolezectvo sa vzťahujú aj uplatniteľné pravidlá pre pešiu turistiku.

PARAGLIDING A ZÁVESNÉ LIETANIE

Vyhradené miesta pre paragliding a závesné lietanie

  • •• štart Chopok (letový terén pre paragliding):
  • – letový koridor je vymedzený od hlavného hrebeňa na sever až po pristávaciu plochu na Lúčkach, od hlavného hrebeňa na juh až po parkovisko na Trangoške a zo západnej a východnej strany je ohraničený hranicou areálu vyhradeného pre zjazdové lyžovanie (tj. nad existujúcimi zjazdovými traťami);
  • – lety možno vykonávať iba v období od 15.12. do 1.3. a od 1.7. do 15.9. v dennom čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka;
  • •• štart Kráľova hoľa (letový terén pre paragliding a závesné lietanie)
  • – štart maximálne 300 m od kóty;
  • – letový koridor od hrebeňovej časti je ohraničený na východe č.TZT 0801 Telgárt – Kráľova hoľa (1946 m n.m) a na západe modroznačkovaným turistickým chodníkom 2610 Šumiac – Kráľova hoľa (1946 m n.m)
  • – lety možno vykonávať iba v období od 15.12. do 1.3. a od 1.7. do 31.10. v dennom čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka;

Na paragliding a závesné lietanie sa vzťahujú aj uplatniteľné pravidlá pre pešiu turistiku.

PLAVBA NA VODNÝCH TOKOCH

Vyhradené úseky vodných tokov:

  •  •• Hron v úseku Heľpa – Šalková (od 15.4. do 15.9., v čase od 9. do 16.hodiny);
  • •• Čierny Váh v úseku Nižný Chmelienec, most – sútok s Bielym Váhom (od 15.4. do 15.9., v čase od 9. do 16. hodiny);
  • •• Starohorský potok (od 15.4. do 15.9);

CYKLISTIKA

  • Pohyb s bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma je možný len po štátnych a miestnych komunikáciách, cyklotrasách a po účelových komunikáciách, ktoré sú vyhradenými trasami

(pozri zoznam)

Podmienky pre vjazd a státie bicyklom

  •  na cyklotrasy a trasy vyhradené pre individuálny vjazd a státie bicyklov:< BR> •• pohyb na jednotlivých trasách môže byť obmedzený vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemkov v prípade mimoriadnych udalostí (spracovanie kalamity, požiar) alebo podľa potreby pri obhospodarovaní nehnuteľností (ťažba dreva, výstavba cesty, spoločná poľovačka);
  • •• na úsekoch, ktoré vedú po turistických chodníkoch je cyklista povinný prispôsobiť jazdu tak, aby neohrozil pešieho turistu;
  • •• na úsekoch, ktoré vedú po lesných cestách je cyklista povinný prispôsobiť jazdu tak, aby neobmedzil vlastníkov a užívateľov pozemkov pri obhospodarovaní pozemkov;
  • •• pohyb cyklistov na trasách je výlučne na ich vlastné nebezpečenstvo;

Na pohyb s bicyklom sa vzťahujú aj uplatniteľné pravidlá pre pešiu turistiku.