Zimné sčítanie vodného vtáctva a kormorána veľkého v NAPANT-e v r. 2020

Zimné sčítanie vodného vtáctva a kormorána veľkého v NAPANT-e v r. 2020

Zimné sčítanie vodného vtáctva  je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov.

Správa NAPANT sa každoročne zapája do tohto programu, rovnako  aj  do celoslovenského sčítania kormoránov veľkých na nocoviskách, ktorý býva realizovaný v rovnakom termíne.

V nasledujúcom článku vám prinášame správy zo sčítania a výsledky sčítaní, realizovaných v mesiaci január 2020. Pre porovnanie, výsledky z prechádzajúceho ročníka 2019 nájdete v tomto článku: https://www.napant.sk/zimne-scitanie-vodneho-vtactva-a-kormorana-velkeho-v-napant-e/

 Zimné sčítanie vodného vtáctva na LIPTOVE.

„Pozorovanie vtáctva patrí medzi populárne aktivity a okrem profesionálnych ornitológov sa mu dnes venuje aj množstvo nadšencov. Jedným s najúspešnejších monitoringov s najväčším počtom zapájajúcich sa dobrovoľníkov na Slovensku je sčítanie zimujúceho zimného vtáctva., ktorý je aj medzinárodným monitorovacím projektom. Sčítavanie bolo vykonávané v rámci dlhodobého monitoringu zimujúceho zimného vtáctva, ktoré organizuje Slovenská ornitologická spoločnosť /BirdLife Slovensko.“                                                                                                                                       Zdroj: Michal Baláž – Zimujúce vodné vtáky Liptova

 

V roku 2020 sme na Liptove – Liptovskej strane Národného parku Nízke Tatry s vysunutým pracoviskom v Liptovskom Hrádku, zmonitorovali 11 úsekov.

 1. VN Čierny Váh
 2. VN Lacková
 3. Malužianka
 4. Hodruša
 5. Boca
 6. Ipoltica
 7. Váh
 8. Čierny Váh – sútok s Bielym Váhom – VN Čierny Váh
 9. Čierny Váh – VN Čierny Váh – ústie Benkovského potoka
 10. Čierny Váh – ústie Benkovského potoka – Kolesárky
 11. Čierny Váh – Kolesárky – Rovienky

Uvedené úseky sa nám nepodarilo sčítať v hlavnom medzinárodnom sčítavacom termíne, ktorý ako každý rok pripadol na víkend v strede mesiaca január. Nakoľko sa s takýmito „problémami“ rátalo, dalo sa monitorovať týždeň pred a týždeň po hlavnom sčítacom termíne.

Po krátkej ale plodnej porade s rozdelením úsekov a dátumov kedy, kde a ako sa pôjde sme sa „rozliezli“ do terénu. Chvalabohu, lebo pri tej dennodennej byrokratickej práci, nemáme veľa možností, príležitostí…. Počasie bolo ako lusk. Ráno mráz, neskôr okolo nuly, skoro bezvetrie. Málo snehu umožňovalo pomerne rýchle kráčanie popri vodných tokoch. Nevýhodou bolo málo zamrznuté vodné toky a tým častejšie sa predieranie brehovými porastami. Takéto počasie vydržalo počas všetkých sčítavacích dňoch. Popri pravom vodnom vtáctve ( vodnár potočný, kačica divá, volavka popolavá..) sme pozornosť chceli venovať aj iným druhom vtákov, ktoré by sa zdržiavalo pri vodných tokoch v prípade silnejších mrazov.  Oproti minulému roku bola druhová početnosť približne o tretinu nižšia a s tým aj spojená početnosť jedincov druhov. Čo nás však milo potešilo, bolo pozorovanie rybárika riečneho, a to rovno na dvoch úsekoch, v okolí Svarína  na vodnom toku Čierny Váh. Rovnako novým sčítaným druhom bol aj potápač veľký, ktorý bol videný neďaleko sútoku Váhu s Belou.

Na záver môžem len konštatovať, že toto sčítanie vodného vtáctva má veľký význam najmä pre vytvorenie si ucelenejšieho prehľadu o výskyte druhov zimujúceho vtáctva, ich početnosti. A keď budeme poznať aké druhy a kde sa  vyskytujú, budeme vedieť zabezpečiť ich dôslednejšiu ochranu pred nepriaznivým vplyvom človeka, zabezpečiť  ochranu ich lokalít a pokoj zimujúcich vtákov čo má určite aj nadregionálny význam.

Zimné sčítanie vodného vtáctva a kormoránov veľkých na HOREHRONÍ

Sčítanie zimujúcich vodných vtákov a kormoránov veľkých na nocoviskách na vybraných úsekov rieky Hron od obce Závadka nad Hronom po  Šalkovú bolo realizované v dňoch 18. a 19. 1. 2020 na celkovo 23 sčítacích úsekoch.

 1. Závadka nad Hronom – vodná nádrž (90% plochy zamrznutej)
 2. Valaská – vyvieračka (stará časť obce)
 3. Hron, Valaská, most ku ČOV– úsek cca 300m proti prúdu a 300 po prúde
 4. Hron, Valaská, lávka pod futbalovým ihriskom – úsek cca 200m proti prúdu a 150 po prúde
 5. Hron, Valaská most do starej Valaskej – úsek cca 300m proti prúdu a 150 po prúde
 6. Hron, most do Chvatimechu – úsek cca 200m proti prúdu a 300 po prúde
 7. Hron, Podbrezová, ústie Štiavničky – úsek cca 350m proti prúdu a 300 po prúde
 8. Hron, most do Podbrezovej – úsek cca 100m proti prúdu a 300 po prúde
 9. Hron, lávka k stanici ŽSR Podbrezová – úsek cca 300m proti prúdu a 400 po prúde
 10. Hron, motorest TOMI Lopej – úsek cca 300m proti prúdu a 200 po prúde
 11. Hron, Lopej, most do časti Belohrad – úsek cca 150 proti prúdu a 50 po prúde
 12. Hron, most do Dubovej – úsek cca 350m proti prúdu a 400m po prúde
 13. Hron, Dubová – úsek cca 200m proti prúdu a úsek 200m po prúde
 14. Hron, Nemecká – úsek cca 300m
 15. Hron, Nemecká- most – úsek 200m proti a 400m po prúde
 16. Hron, Nemecká – úsek 150m proti a po prúde
 17. Hron, ústie potoka Bukovec – úsek 150m proti a 150m po prúde
 18. Hron, Brusno – úsek 100m proti a 100m po prúde
 19. Hron, Brusno ,ústie Sopotnice – úsek toku cca 400m proti a 300m po prúdu
 20. Hron, Brusno, most do kúpeľov – úsek cca 400m proti prúdu a po prúde
 21. Hron, Medzibrod – úsek 100m proti a po prúdu
 22. Hron, Medzibrod – úsek 200m proti a po prúde
 23. Hron, Slovenská Ľupča sútok s Ľupčicou

Výsledky početností jednotlivých druhov vtákov za jednotlivé úseky sú zaznamenané v tabuľke:

Druh  /Sčítací úsek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SPOLU
labuť veľká 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
kačica divá 1 0 0 8 13 0 2 2 0 0 0 10 0 12 8 6 0 0 10 15 0 0 4 91
vodnár potočný 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
volavka sivá 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
rybárik riečny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-prelet 1-hlas 2
SPOLU 2 2 2 8 13 1 2 2 0 0 0 11 0 12 8 6 0 0 10 16 0 1 5 101

Popri pravom vodnom vtáctve, boli tiež monitorované vtáky zdržiavajúce sa v brehovom poraste. Na úseku č. 16 bolo zaznamenaných 4 ks hýľov lesných, 4 ks sýkoriek hôrnych, 3 ks orieškov hnedých a jedna vrchárka modrá.

Sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách.

Rovnako ako vlani, ani tento rok nebolo obsadené ani jedno z troch nocovísk evidovaných na Alúviu Hrona. Posledné  aktívne nocoviská boli obsadené  v zime  2017/2018. V priebehu sčítania nebol pozorovaný ani  prelet  kormorána veľkého.

 

Text a foto: Ing. Mikuláš Hančin (Liptov), Ing. Stanislav Ondruš (Horenhronie)