Migrácia obojživelníkov – príbeh na pokračovanie.

Migrácia obojživelníkov – príbeh na pokračovanie.

K tradičným poslom jari patria zvyčajne kvitnúce výhonky vŕby rakyty – bahniatka,  kuriatka, zajačiky, alebo podbele. Pre pracovníkov chránených území sú týmto symbolom žaby. Najprv skokany hnedé a o niečo neskôr aj ropuchy bradavičnaté. S príchodom jari začínajú svoje putovanie zo zimovísk na miesta párenia, pričom často musia prekonať frekventovanú cestu. Ak má byť ich putovanie úspešné, potrebujú našu pomoc.

Príchod jari tak každoročne trávime stavaním prenosných migračných zábran pozdĺž ciest, kde je zaznamenaný zvýšený pohyb a úhyn obojživelníkov. V Nízkych Tatrách sú to aktuálne tri lokality: Staré Hory, Čierny Váh – Úžavy a Jasná – Otupné.

So stavaním zábran začíname na Starých Horách, pozdĺž cesty I/59 v dĺžke cca 600m. Stavať začíname zvyčajne už začiatkom marca, tento rok, vzhľadom na dlhotrvajúcu zimu, boli zábrany postavené v dňoch 16. a 20. marca. Pracovníkom odboru strážnej služby Správy NAPANT so stavaním zábran tento rok pomohli aj banskobystrickí skauti z 1.oddielu vodných skautov Fleur de Lis.

Podľa Dominika Sanitru, jedného zo skautov: „Práce na zábranách postupovali rýchlo a bez vážnych problémov. Skauti pri tomto projekte radi pomohli, pretože okrem pomoci migrujúcim žabám získali aj nové skúsenosti a spoznali zaujímavých ľudí.“

Skautom ďakujeme za pomoc a budeme sa tešiť na spoluprácu aj do budúcnosti.

 

S oteplením koncom marca začal aj jarný ťah skokanov hnedých na Starých Horách, ktorý skončil k 9.4. 2021. Prenesených bolo len 100 jedincov, čo je najnižší zaznamenaný počet za celé sledované obdobie. Na druhej strane, na lokalite sa nachádzajú aj dva priepusty popod cestu, ktoré tiež môžu obojživelníky využiť pri svojom presune. Potešujúce je tiež, že počet nájdených uhynutých obojživelníkov priamo na ceste bol len minimálny.

Koniec migrácie na Starých Horách býva už tradične začiatkom migrácie na Úžavách. Napriek nepriazni počasia sme 8.4. začali so stavbou zábran v lokalite Čierny Váh- Úžavy, kde žaby, prevažne skokany hnedé, migrujú cez miestnu komunikáciu, spájajúcu obec Svarín s elektrárňou Čierny Váh.

Keďže ide o dlhý úsek cesty, kde treba inštalovať takmer 450 m zábran, stavbu sme si naplánovali na dva dni. V prvý deň sme pozatĺkali drevené koly a druhý deň sme osadili plastovú fóliu. Práca to bola pomerne náročná, pretože zem bola ešte premrznutá a bláznivé aprílové počasie so snežením nám to vôbec neuľahčovalo. Námaha sa vyplatila, pretože hneď nasledujúce dni sme preniesli zhruba 70 párikov skokana hnedého a dúfame, že to nie je konečný stav. Boli roky, kedy sme na tejto lokalite preniesli viac ako 2000 žiab, žiaľ z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že nám počty neustále klesajú.

Zatiaľ čo migrácia na Úžavách aktuálne pokračuje, pracovníci pracoviska Liptovský Hrádok sa už pripravujú na výstavbu zábran v lokalite Jasná- Otupné, ktorú budú realizovať, v závislosti od počasia, približne o dva týždne.   Viac informácii o výsledkoch migrácie na Úžavách, ako aj v Jasnej prinesieme v ďalšom pokračovaní nášho jarného príbehu.

Okrem tradičných lokalít, ktorými sú spomínané Staré Hory, Úžavy a Jasná monitorujeme aj ďalšie lokality, kde pri jarnej migrácii dochádza k zvýšenému úhynu žiab na cestách. Ide o lokalitu Pusté pole a 3 lokality v okolí Polomky kde cez cestu I/66 migrujú skokany hnedé a lokalitu Príboj, kde  pozorujeme migáciu ropuchy bradavičnatej. V závislosti na výsledkoch monitoringu plánujeme do budúcnosti výstabu prenosných zábran aj v týchto lokalitách.

Pokiaľ Vás zaujímajú údaje o migrácii obojživelníkov v predchádzajúcich rokoch, pozrite si naše články:

Vyhodnotenie jarnej migrácie obojživelníkov v r. 2018

Vyhodnotenie jarnej migrácie obojživelníkov v r. 2019

Stavanie zábran v roku 2020

Text:  Jana Kološtová, Elena Hančinová

Foto: Dan Harťanský, Dominik Sanitra, Elena Hančinová